Voorwaarden Kleyn Powertrain Warranty

Om recht te hebben op 1 maand garantie op de aandrijflijn (Kleyn Powertrain Warranty) dient het voertuig te voldoen aan het volgende:

 • Maximale kilometerstand: 700.000 kilometer
 • Maximaal aantal registratiejaren: 7
 • Geen oplegger
 • Geen bestelwagen

Deze garantie is van toepassing op de aandrijflijn van de verkochte vrachtwagen. Deze omvat:

 • Motor
 • Versnellingsbak
 • Aandrijflijn

Gekende kwaliteit

De garantieclaim wordt getoetst aan de hand van ons kwaliteitsrapport. Dit rapport toetst ieder voertuig op optische en technische kenmerken. Voor ieder onderdeel wordt een score toegekend overeenkomstig de staat en de kilometerstand van het voertuig. Als in de garantieperiode een defect ontstaat of verergert dat symptomatisch is voor de te verwachten staat van het voertuig behoudt Kleyn zich het recht voor om de garantieclaim af te wijzen.

Ingangsdatum

De maand garantie (30 dagen) gaat in vanaf de dispatch date van het voertuig in ons systeem.

Claimen

Wilt u een garantieclaim indienen? Neem dan contact op met Dave Nijssen via [email protected] of 0183 668 222.

Onderhoud

Als blijkt dat een defect is ontstaan door gebrek aan, of gebrekkig onderhoud vervalt de garantie.

Bepalingen

De garantieclaim wijzen wij af wanneer:

 • Er wordt doorgereden met een geconstateerd defect
 • U zelf schuldig bent aan het ontstaan van een defect
 • Het voertuig wordt opgenomen in de handelsvoorraad van een bedrijf
 • Een defect ontstaat door invloed van buitenaf, zoals noodweer, aanrijdingen, slechte wegen etc.
 • Een defect verholpen kan worden door het plegen van onderhoud
 • Er wordt afgeweken van onze voorwaarden
 • Een defect is ontstaan aan vervangings-en/of slijtage- onderdelen

Aankoopvoorwaarden

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie wanneer:

 • Het voertuig wordt verkocht aan een (tussen)handelaar
 • Er afkoop van garantie (korting) heeft plaatsgevonden op de geadverteerde voertuigprijs

Vergoedingslimiet

De maximale vergoeding van de garantieclaim bedraagt in totaal duizend euro inclusief btw.


Kleyn Selection Garantievoorwaarden

Garantierichtlijnen - claims - 

Een claim melding kan als volgt worden aangegeven: 

De kostenraming met specificatie van de te presteren arbeidsloon en te vervangen onderdelen kan door het reparatiebedrijf of de berijder rechtstreeks bij Real Garant (RG) worden ingediend. RG informeert Kleyn Selection over de claim, controleert alle informatie in samenspraak met het reparatiebedrijf en de berijder en geeft een goedkeuringsnummer voor de reparatie conform de garantievoorwaarden. 

Het reparatiebedrijf stelt de factuur conform het akkoord op naam van Kleyn Selection voor het bedrag inclusief BTW en verstuurt de factuur daarna naar Kleyn Selection. De reparatie mag uitsluitend worden uitgevoerd en de factuur mag alleen worden opgesteld na ontvangst van het aan het aangegeven schadegeval toegewezen goedkeuringsnummer. 

Loonkostenvergoeding: 100 % conform de richtlijnen van de fabrikant 

Materiaalkostenvergoeding: 100 % conform de richtlijnen garantievoorwaardenGarantie voor gebruikte vrachtwagens

(geldig vanaf 01.07.2017)

§1 De onderdelen waarop de garantie van toepassing is :

1. De garantie heeft betrekking op de –vast gemonteerde- mechanische, elektrische en elektronische onderdelen van het voertuig, beschreven in de bijzondere voorwaarden van de garantie, die hieronder in punt 2 opgesomd worden.

In alle gevallen brengt het recht op schadeloosstelling in het kader van deze garantie met zich mee dat :

a) vanaf de verkoop alle onderhoudswerkzaamheden voorgeschreven en aanbevolen door de verkoper en/of de constructeur tijdig dienen uitgevoerd te worden door de verkoper of, mits akkoord van de verkoper, door een ander gespecialiseerd autobedrijf.

b) vóór elke herstelling de koper een akkoord tot herstelling vraagt aan zijn verkoper of diens aangestelde.

c) Indien één van de bovenstaande voorwaarden niet vervuld is door de koper, dan is een vergoeding op basis van deze garantie uitgesloten. De bewijsvoering dat het niet voldoen aan bovenstaande eisen niet de oorzaak is van het optredend schadegeval moet door de koper aangebracht worden.

d) de gedekte schade onverwijld en vóór de aanvang van de herstelling werd gemeld aan verkoper of diens aangestelde.

2. De garantie omvat de volgende onderdelen :

De garantie omvat de volgende opgenoemde componenten overeenkomstig de omvang van de levering van de fabrikant. Uitgesloten zijn: alle onderhoudswerken incl. filters en V-snaren en slijtageonderdelen zoals remmen, koppeling, uitlaat, wielen en banden.

Motor:

Motorblok: met de carter, de cilindervoering, de distributiekast meet tandwielen en motorafhankelijke krachtafnemer (NMV) tot aan de flens (zonder de aangedreven as en geen vreemde onderdelen)

Cilinderkop: met het klepgedeelte, de klepzitting

Drijfwerk: met de krukas, het krukaslager, de drijfstang, het drijfstanglager, de zuiger met zuigerveren en zuigerpenlager

Klepbesturing met de nokkenas en zijn kogellagers, de nokkenasaandrijving, de klepstoters, de klepstoterstangen, de tuimelaar en zijn kogellagers, de stuurketting met zijn tandwiel en de ketting- spanner.

Injectiesysteem diesel: met de injectiepomp, de regelaar (LDA/MPA), de spuitregelaar, de aandrijving van de brandstofpomp, de steekpompen, de brandstofvoorverwarming.

Smeersysteem: met de oliepomp, de oliekoeler, de drukregelklep

Turbocompressor: met de aanzuig- en afzuigslang incl. Bevestigingsringenmet

intercooler en verbinding turbo-collector

Luchtcompressor: met de aandrijving

Motorrem: met de remkleppencilinder incl. overdragingsdelen, motorremklep, de nullastaanslagcilinder, de pneumatische regelcilinder, de module motorafstelling, de wisselklep

Koelingssysteem: met de waterpomp, de thermostaat, de ventilator en de motorkoeler (koelvloeistofreservoir niet)

Motorlagering: met bevestigingsdelen

Alternator: met aandrijving en regelaar

Starter: met bevestiging

Servostuurpomp: met aandrijving


Overbrengingsmechanisme:

Versnellingsbak: met behuizing

Assen: met de kogellagers, de tandwielen, de synchronisering, de afdrijfflens

Voorschakelgroep: met behuizing, tandwielen, assen en synchronisering

Naschakelgroep: met behuizing, planeetwielen, kogellagers en synchronisering

Schakelinstallatie: met de schakelhefboom, de schakelknop, schakelgaffel,

de schakelstangen, schakelvorken incl. geleiders, de vergrendelingen

Zijaandrijving: met behuizing, tandwielen, assen en kogellagers, schakelmof, schakelvork, geleiders, afdichtingen (echter met uitsluiting van niet originele onderdelen)

Smeersysteem: met de oliepompen

Hydraulische retarder: met behuizing, turbine, kogellagers, pompen

Schakelinstallatie incl. sturing : met alle mechanische, elektrische, elektronische en pneumatische componenten

Automatische versnelling: Versnellingsbak: met behuizing, tandwielen, assen, schakelkoppelingen, kogellagers, pompen, schakeldeksel, oliecarter en afdrijfflens


Verdeelkast:

Versnellingsbak: met tandwielen, assen, kogellagers, klauwkoppelingen, oliepompen, aan- en afdrijfflenzen, sperdifferentieel, ophangingen en bevestigingen

Schakeling: met alle mechanische, elektrische, elektronische en pneumatische componenten


Achteras en aangedreven vooras:

Asbehuizing: met conische en kegeltandwielen incl. kogellagers, differentieelhuis met tandwielen en assen, differentieelklemmen met schakelvork en pneumatische cilinder, aandrijfassen, lagering steekas tussendifferentieel, aandrijfflenzen, oliepompen

Planetaire as: met behuizing, planetenset, kogellagers, deksel

Differentieel: met behuizing, differentieellagers

Aandrijfas

Cardanas: met trillingsdemper, tussenlagers en hun ophanging Retarder-remmen: met volledige fabriekslevering incl. sturingscomponenten 


Dichtingen: statische & bewegende beiden niet gedekt


Elektronische stuurdozen en/of componenten:

Afkorting Beschrijving

ABS Brake control unit

CR Common Rail

EAS Elektronische Schakeling Versnellingsbak

ENR Hoogteregeling

EPB Remsturing

FLA Vlamstartsysteem

FR Bediening inspuitsysteem

GS Sturing Versnellingsbakschakeling

KOM Communicatie Interface

MR Motorsturing

RS Sturing Retarder

WS Onderhoudssysteem


Enkel in verband met een gedekte claim aan de krachtoverbrenging omvat de garantie

ook de vergoeding van volgende onderdelen: dichtingen, sluitringen, assluitringen, slangen en buizen.


Er bestaat geen garantie op:

a) onderdelen, die door de fabrikant niet werden toegelaten;

b) bedrijfs- en hulpstoffen zoals brandstof, chemicaliën, filtermembranen, koel- en antivriesmiddelen, hydraulische vloeistoffen, oliën, vetten en andere smeermiddelen.

c) Slijtageonderdelen

De verzekeringnemer dient steeds een goodwill-aanvraag in te dienen bij de fabrikant voor elke reparatie en afhankelijk van het resultaat, de garantie-claim in te dienen.


§2 Omvang van de garantie, uitsluitingen

Ingeval een onderdeel waarvoor garantie wordt verleend wegens een schade die zich voordoet tijdens de garantieduur, binnen de garantieduur niet meer functioneert en indien daardoor een herstelling noodzakelijk wordt, dan kan de koper aanspraak maken op een herstelling volgens de omvang die in deze voorwaarden zijn vastgelegd.

Ongeacht andere oorzaken die de claim kunnen beïnvloeden, wordt er geen enkele garantie verleend voor schade:

a) veroorzaakt door ongeval, d.w.z. een rechtstreeks van buitenaf komende en plotseling opgetreden geweldinwerking;

b) veroorzaakt door moedwillige of boosaardige handelingen, ontvreemding, in het bijzonder diefstal, gebruik door onbevoegden, roof en verdonkeremaning, door rechtstreeks geweld; door een rechtstreekse inwerking van storm, hagelinslag, blikseminslag, aardbeving of overstroming en door brand of explosie;

c) veroorzaakt door oorlogshandelingen van welke aard dan ook, burgeroorlog, binnenlandse onrust, staking, lock-out, inbeslagneming of gelijk welke andere ingreep van hogerhand, of door kernenergie;

d) waarvoor een derde als fabrikant of leverancier, wegens herstellingsopdracht of wegens een andere garantieovereenkomst instaat of ingestaan heeft;

e) die ontstaan door deelneming aan georganiseerde snelheidsritten of aan de daarbij behorende testritten;

f) die ontstaan doordat het voertuig aan hogere as- of aanhangerbelastingen werd blootgestelt dan deze, die door de fabrikant werden vastgesteld en toegelaten;

g) die door het gebruik van ongeschikte smeermiddelen en brandstoffen ontstaan;

h) die veroorzaakt worden door verandering/wijziging van de oorspronkelijke constructie van het voertuig (b.v. tunen) of door het inbouwen van niet originele onderdelen of toebehoren, die niet door de fabrikant zijn erkend;

i) die ontstaan door toedoen van een onderdeel, dat kenbaar hoognodig aan herstelling toe was, tenzij kan worden aangetoond, dat de schade niet in verband staat met die herstellingsnoodzaak of dat het onderdeel ten tijde van de schade met toestemming van de leverancier op zijn minst voorlopig hersteld was.

j) reeds aanwezig bij verkoop van het voertuig

k) te wijten aan oxidatie en/of corrosie


Bovendien is er geen garantie:

a) voor claims ontstaan door een gebrek aan onderhoudswerken door de fabrikant voorgeschreven of aanbevolen, die moesten worden uitgevoerd in een door de fabrikant erkend bedrijf. In uitzonderingsgevallen kunnen de onderhoudswerken ook uitgevoerd worden in de eigen werkplaats van de begunstigde, op voorwaarde dat dit aan het begin van de garantieperiode werd meegedeeld en dat enkel originele onderdelen werden gebruikt.

b) voor claims veroorzaakt door het niet onmiddellijk aangeven van het schadegeval en/of doordat het voertuig niet tijdig ingeleverd werd voor een herstelling.

c) voor claims ontstaan ten gevolge van het niet-respecteren van de aanwijzingen van de fabrikant gevat in de gebruiksaanwijzingen van het voertuig.

d) de kosten en andere uitgaven die zouden voortvloeien uit een defect of een panne van de voertuigen, zoals verplaatsingen, telefoons, telegrammen, taxi’s, vergoedingen voor stilstand en onbeschikbaarheid van het voertuig of werkloosheid van het personeel, onkostennota’s, rekeningen, restaurants of hotels, bekeuringen, huren van een vervangingsvoertuig, enz.


§3 Geldigheidsgebied van de garantie

De garantie geldt over de Europese Economische ruimte :

Denemarken, Finland, Frankrijk, België, Duitsland, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Ierland, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje, Andorra, Polen, Moldavië, Tsjechië en Hongarije.


§4 Begin en duur van de garantie

De garantie vangt aan op de dag volgend op het einde van de fabrieksgarantie voor nieuwe voertuigen.

De garantie voor nieuwe voertuigen geldt als aansluiting op de door de fabrikant normaal toegestane fabrieksgarantie zoals contractueel voorzien, evenwel beperkt tot het bereiken van het maximaal toegestaan aantal kilometers, of de contractueel bepaalde periode, en dit volgens het type van voertuig.

De garantie kan niet overgedragen worden aan een nieuwe eigenaar.

De uitsluitingen in bovenstaande punten zijn toepasselijk na een inbreuk van de koper uit nalatigheid of met opzettelijk karakter, ten opzichte van zijn verplichtingen. De bewijskracht voor het niet bestaan van deze nalatigheid of opzettelijkheid berust bij de koper.


§5 Limieten van de garantie en bijdrage in de onkosten door de begunstigde van de garantie

5.1 De garantie omvat het op een technisch noodzakelijk geachte wijze herstellen van schade / defecten aan de hierboven vermelde gedekte onderdelen van de auto. Maatgevend voor het vergoeden van de loonkosten zijn de door de fabrikant gehanteerde arbeidstijden en de gangbare uurtarieven van de hersteller. Indien de reparatiekosten méér bedragen dan de prijs van een wisselstuk zoals normalerwijze bij een dergelijke schade wordt ingebouwd, dan wordt de garantieaanspraak beperkt tot het vervangen van een wisselstuk (ruilonderdeel of indien geen ruilonderdeel leverbaar bij de fabrikant, nieuw onderdeel na overleg met Real Garant), met inbegrip van de kosten voor het uit- en inbouwen ervan.

5.2 Vallen niet onder de garantie:

a) kosten voor test-, meet- en afstelwerkzaamheden, voor zover ze géén verband houden met een voor garantie in aanmerking komende schade.

b) de vergoeding van gevolgschade, voor zover deze géén voorwerp uitmaakt van de garantie zoals beschreven onder §1

c) kosten voor luchtvracht.

5.3 Indien gelijktijdig onder de garantie vallende en andere herstellingen en inspecties worden uitgevoerd, wordt de tijdsduur van de onder garantie te verrichten herstellingen bepaald op basis van de door de fabrikant gehanteerde arbeidstijden.

5.4 De kosten voor een onder garantie vallende herstelling zijn begrensd tot de dagwaarde (buiten BTW) van het voertuig op het ogenblik van de schadeaangifte, waarbij in elk geval rekening zal gehouden worden met de periode van normaal gebruik van het voertuig door de koper, en in voorkomend geval, met eventuele handelingen van de koper die de schade hebben doen toenemen.

5.5 Wanneer in de garantietoezegging een bijzonder vrijstelling is opgenomen, wordt de volgens de bovenstaande voorwaarden berekende schadevergoeding per schadegeval verminderd met het overeengekomen bedrag.

5.6 De garantie verleent geen recht tot vernietiging (annulering van het koopcontract), noch tot een korting (verlaging van de koopprijs) of tot een schadevergoeding in plaats van de prestatie krachtens het koopcontract. Het recht op vergoeding impliceert een effectieve herstelling van de schade, een puur geldelijke vergoeding is uitgesloten.


§6 Voorafgaande voorwaarden voor het toekennen van prestaties onder garantie

6.1 De garantie is contractueel overeengekomen tussen koper en verkoper. De garantie is slechts van toepassing indien de verzekerde zijn contractuele verplichtingen jegens zijn aangestelde is nagekomen. De garantie wordt bepaald door de met het garantiecertificaat meegeleverde voorwaarden, alsook de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, meerbepaald de artikels 1641 tot 1649 betreffende de verborgen gebreken en de artikels 1649 bis tot 1649 octies betreffende de verkoop van consumentengoederen aan de consument. Door ondertekening van het garantiecertificaat erkent de koper uitdrukkelijk de garantievoorwaarden te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, en ze ontegensprekelijk te aanvaarden.

6.2 Na het vaststellen van een door de garantie gedekte schade dient de begunstigde van de garantie deze schade onmiddellijk te melden bij het bedrijf dat het voertuig afleverde of diens aangestelde. Het is deze bedrijven voorbehouden om het voertuig zelf voor herstelling aan te nemen of de begunstigde van de garantie te verwijzen naar en ander erkend garagebedrijf.

6.3 De begunstigde van de garantie dient :

a) in geval van schade het garantieboekje, het onderhoudsboekje van de auto en het certificaat van technische controle, geldig op de dag vaan de schade, voor te leggen.

b) zich ervan te onthouden de kilometerteller te wijzigen of op gelijk welke andere wijze in te grijpen.

c) een defect aan of het vervangen van de kilometerteller, met opgave van de kilometerstand op het ogenblik, onverwijld aan te geven.

d) de door de constructeur voorgeschreven onderhouds- en servicebeurten na te leven.


§7 Afwikkeling van de garantie

7.1 De koper moet een schade onverwijld en altijd vóór de aanvang van de herstelling aan de verkoper melden en het voertuig beschikbaar stellen voor herstelling. De verkoper voert de herstelling uit of wijst een geschikt garagebedrijf aan. Indien ten gevolge van de schending van deze verplichting door de koper het onderzoek naar de omstandigheden waarin de schade werd veroorzaakt of naar de omvang van de schade die onder de garantie valt wordt bemoeilijkt, dan is de verkoper ontslagen van de garantieprestatie.

7.2 Indien een herstelling door de verkoper niet mogelijk is (bijv. indien het voertuig zich in het buitenland bevindt) dan kan de herstelling na de voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming onder de vorm van een goedkeuringsnummer met respectief herstellingsbedrag van de verkoper of zijn aangestelde worden uitgevoerd door een ander erkend garagebedrijf. De herstellingsfactuur moet opgesteld worden op naam van de verkoper en moet binnen een maand na de factuurdatum aan de verkoper worden bezorgd. De herstellingsfactuur moet de detailbeschrijving van de werkzaamheden, de prijzen van de vervangstukken en de loonkosten met de toegepaste uurtarieven in detail vermelden, alsook het akkoordnummer voor de herstelling.

7.3 De koper moet alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn met het oog op de vaststelling van de schade en op ieder ogenblik instemmen met een onderzoek van de beschadigde onderdelen. Vervangen onderdelen moeten door de koper op verzoek ter beschikking worden gesteld.

7.4 Op aanvraag moet de koper een schriftelijke schadeaangifte indienen en als bewijs met betrekking tot de uitgevoerde onderhoudsbeurten de desbetreffende originele facturen voorleggen of bezorgen.

7.5 De koper moet de schade in de mate van het mogelijke beperken en daarbij de richtlijnen van de verkoper of zijn aangestelde volgen.


§8 Verjaring

Alle claims op grond van een garantiegeval verjaren binnen de zes maanden nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan.


§9 Bepaling betreffende materiële gebreken

Deze garantie respecteert zonder voorbehoud de wettelijke rechten van de koper voorzien in de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen.


§10 Aangestelde

De aangestelde van de verkoper met betrekking tot deze garantievoorwaarden is de Verzekeringsonderneming Real Garant Versicherung AG, Bijkantoor in België, Industriepark West 73, 9100 Sint-Niklaas, geregistreerd bij het CBFA onder het nummer 2276.

Wij accepteren:
Onze certificeringen: